Bewindvoering

Alleen betrouwbare en goedgekeurde bewindvoerders

Een professioneel bewindvoerder is een bewindvoerder welke door de rechtbank is goedgekeurd om bewindvoering te mogen aanbieden. De bewindvoerders van BBA bewindvoering  hebben grote kennis over al uw financiële vragen en zullen uw financiële belangen uitstekend behartigen. 

Wij voldoen aan alle landelijke kwaliteitseisen voor bewindvoerders en ons werk is goed gekeurd door rechters van CBM/ LKB (landelijke kwaliteitseisen voor bewindvoering/ders).

 

Opzoek naar een professionele bewindvoerder die u echt verder helpt

Een andere grond waardoor u opzoek bent naar een bewindvoerder is verkwisting. Het geld vliegt er harder uit als dat het binnen komt. Het gevolg is dat u in de schulden komt. Deze schulden kunnen langdurig zijn. U stelt betalingen uit om andere schulden te voldoen. Het gevolg is dat nieuwe schulden ontstaan en de schulden stapelen zich op. Binnen no time verworden de schulden tot problematische schulden. Door de schuldenberg overziet u het niet meer en leiden de schulden tot structurele problemen. U kunt dan opzoek gaan naar een bewindvoerder om aan de hand van een gestructureerde bewindvoering de boel weer in het gareel te krijgen.

 

 

 

BEWINDVOERING

Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor uw problemen.

De oorzaken

Verschillende oorzaken kunnen reden zijn voor het aanstellen van een bewindvoerder. De meest bekende is het hebben van schulden. Bijna iedereen heeft er wel eens mee te maken in zijn of haar leven. In uw eigen leven, of in die van een naaste. Soms kunt u deze schulden nog prima zelf oplossen. Maar wat als dit niet meer lukt? Het ontstaan van schulden kent vele oorzaken, maar de oplossing is helaas ook niet altijd even eenduidig. Het wordt onmogelijk er zelf nog uit te komen, laat staan het overzicht te hebben. Het inschakelen van een beschermingsbewindvoerder is een goede oplossing om samen met u naar een schuldenvrij leven toe te werken.

De bewindvoerders van BBA bewindvoering helpen ook bij het beschermen van het vermogen van mensen die hier moeite mee hebben. Zo kan het zijn dat iemand wegens psychische klachten of bijvoorbeeld een verstandelijke beperking niet in staat is zelf voor zijn goederen en gelden te zorgen. Onze ervaren bewindvoerders helpen hun alle zaken op orde te houden.

De rechtbank stelt een professionele beschermingsbewindvoerder aan om de goederen en gelden van de onder bewind gestelde over te nemen. Hij zorgt ervoor dat de inkomsten en uitgaven worden gestabiliseerd en er naar een eventueel schuldentraject wordt gewerkt. Hij onderhoudt contact met zorgverleners, schuldeisers en andere betrokkenen. Verder legt hij jaarlijks verantwoording af bij de rechtbank. Deze ziet erop toe dat de bewindvoerder zijn werk goed uitvoert. Bij BBA bewindvoering geloven wij dat u samen meer kunt bereiken. Wij werken daarom veel met u samen, zodat u in toekomst zelfredzaam blijft. Juist door het contact laagdrempelig te houden, kan eerder en sneller naar een oplossing worden gewerkt en wordt de kans op herhaling in de toekomst geminimaliseerd.

Schuldenbewind

Als mensen door problematische schulden of verkwisting in een financieel uitzichtloze situatie terecht zijn gekomen, kunnen zij de kantonrechter verzoeken hen onder bewind te stellen. Dit noemen we schuldenbewind. Schuldenbewind is in principe hetzelfde als beschermingsbewind. Het is bedoeld om mensen te beschermen tegen (verdere) financiële problemen en te werken aan het oplossen van schulden.

Waarom een professionele bewindvoerder?

Het is vaak lastig om zorg te verlenen en tegelijkertijd iemands financiën te beheren. Wanneer een familielid of begeleider de taak van bewindvoerder op zich neemt, kan dit de onderlinge relatie behoorlijk verstoren. Toch is het belangrijk dat de geldzaken goed geregeld zijn. Het kiezen voor een professionele bewindvoerder biedt dan uitkomst. Een goede samenwerking is hierbij erg belangrijk. De bewindvoerder neemt in uw belang ook zelf initiatief en grijpt in als dat nodig is.

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van degene die onder bewind is gesteld.

Nut van een bewindvoerder

Aan de ene kant beschermt een bewindvoerder u ertegen dat anderen op financieel gebied misbruik van u maken. Andersom kan hij voorkómen dat u zichzelf of anderen benadeelt.

De rechten van een bewindvoerder

Een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken en mag namens u een handtekening zetten onder financiële stukken.

Tarieven

Bekijk hier onze tarieven: https://wetten.overheid.nl/BWBR0035730/2020-01-01

De tarieven voor bewindvoering, die door ons kantoor gehanteerd worden, zijn vastgesteld door het Ministerie van Justitie en opgenomen in de Regeling Beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Indien uw inkomen minder dan 120% bedraagt van de bijstandsnorm, die op uw persoonlijke situatie van toepassing is, kan bijzondere bijstand worden aangevraagd. Dit zullen wij dan voor u aanvragen.

WERKWIJZE BBA BEWINDVOERING

Stap 1 (Aanmelding)

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen (via mail / telefoon / contactformulier) wordt een vrijblijvende afspraak gemaakt om uw situatie te bespreken. Dit gesprek zal vaak op een door u aangewezen locatie plaatsvinden (bijvoorbeeld bij u thuis).

Stap 2 (Intake)

In dit gesprek nemen wij samen met u alle inkomsten en uitgaven door en stellen aan de hand van deze gegevens een budgetplan op. In dit budgetplan spreken wij samen met u af welke vaste lasten wij voor u gaan betalen en wat het weekgeld wordt. Daarnaast wordt er ook gekeken hoe u op zaken kunt besparen en op welke toeslagen u mogelijk nog recht heeft. Aan het einde van dit gesprek zullen wij samen met u de formulieren invullen om bewindvoering op te starten.

Stap 3 (Opstart)

Het opstarten van de beschermingsmaatregel/curatele  neemt enige tijd in beslag. U dient er rekening mee te houden dat dit zo’n 2 tot 3 maanden kan duren. Zolang het inkomen nog niet door BBA bewindvoering wordt ontvangen blijft de cliënt zelf verantwoordelijk voor de betaling van de vaste lasten.

Nadat de beschikking is ontvangen, gaat BBA bewindvoering een aantal financiële zaken regelen. Dit betekent dat er mogelijk nieuwe bankrekeningen moeten worden geopend. Oude bankrekeningen zullen, zoveel mogelijk, worden beëindigd. Diverse instanties worden geïnformeerd over het ingestelde bewind.

Nieuwe of bestaande bankrekeningen openen/gebruiken

Nadat wij de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, zal worden bekeken of uw huidige bankrekeningen voor ons bruikbaar zijn. Met bruikbaar bedoelen wij dat de reeds bestaande bankrekening geen roodstanden moet hebben. Als de rekening bruikbaar is, zal BBA bewindvoering deze rekening gaan gebruiken als leefgeldrekening. De beheerrekening wordt beheerd door BBA beiwndvoering. Hierop wordt het totale inkomen gestort, afkomstig van salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, Bijzondere bijstand, kinderopvangtoeslag, belastingteruggave, PGB en kinderbijslag. Vaste lasten worden vanaf de beheerrekening betaald en een budget voor dagelijks onderhoud wordt naar de leefgeldrekening overgemaakt.

Zodra het rekeningnummer van de beheerrekening bekend is, worden alle andere belanghebbenden aangeschreven. Hiermee worden o.a. bedoeld de verhuurder van de woning, energieleverancier(s), verzekeraars, uitkerende instanties en/of werkgevers, gemeenten en de Belastingdienst.

Aan hen wordt verzocht:  alle post naar BBA bewiindvoering te sturen, de uitkering/salaris over te maken naar het nieuwe rekeningnummer, van de nieuwe rekening eventueel de vaste lasten te incasseren. Dit houdt in dat u minder post zult ontvangen.

Beëindiging oude bankrekeningen

Alle oude, niet gebruikte bankrekeningen zullen, zoveel mogelijk, door BBA bewindvoering worden beëindigd.

Stap 4 (Uitvoering)

Zodra wij uw eerste inkomen hebben ontvangen kunnen wij beginnen met het beheren van uw financiële situatie. Wij nemen dan ook gelijk contact met u op, zodat u weet dat wij het nu volledig gaan beheren. U kunt kiezen zelf in te loggen in ons systeem om uw beheer bij te houden.

Uiteraard staat het u altijd vrij om contact met ons op te nemen als u bepaalde vragen heeft. Mocht er onverhoopt toch nog een acceptgiro’s bij u binnenkomen (bijvoorbeeld omdat u iets heeft besteld), dan kunt u deze altijd naar ons toesturen.

Stap 5 (Budgetplan)

Vervolgens krijgt u van ons het budgetplan toegestuurd, zodat u weet wat er maandelijks gaat gebeuren met uw inkomsten en uitgaven. Mochten er zich wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld verandering van inkomen of wijziging van de vaste lasten, dan veranderen wij het budgetplan. Zo blijft u telkens een actueel overzicht behouden van uw situatie. De hoogte van het leefgeld verschilt per persoon. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het budgetplan is een belangrijke leidraad voor het beheer van inkomsten en uitgaven. Het vrij te besteden bedrag is het bedrag dat  overblijft nadat alle vaste lasten en reserveringen zijn voldaan. Op basis van het vrij te besteden bedrag zullen afspraken worden gemaakt over de hoogte en frequentie van de uitbetaling van het leefgeld en/of dat er een betalingsregeling moet worden getroffen indien u huurschuld of CJIB boetes heeft openstaan.

Toch kan het gebeuren dat het bedraag lager is dan wij hebben afgesproken. Dit kan komen doordat er een onvoorziene rekening is binnengekomen. Verder zullen wij proberen om maandelijks een bedrag voor u te reserveren voor onvoorziene omstandigheden (voor zover het mogelijk is).

Stap 6 (Evaluatie)

Tussentijds kunnen er altijd zaken veranderen. U wisselt bijvoorbeeld van werkgever of uitkeringsinstantie, krijgt een andere energieleverancier of u gaat verhuizen. Dit soort zaken kunt u altijd bij ons aangeven, zodat wij uw betalingen hierop kunnen aanpassen. Daarnaast is het bij ons mogelijk om tussentijd een evaluatiegesprek aan te vragen, zodat wij zaken met u nog eens kunnen doorspreken.

Stap 7 (Duur van bewind/curatele)

Bewind/Curatele zijn geen levenslange maatregel. De maatregel wordt beëindigd als de rechter van mening is dat de cliënt weer in staat is om zelfstandig te functioneren.

Stap 8 (Beëindiging van bewind/curatele)

De taak van de bewindvoerder/curator eindigt:

Door tijdsverloop als hij/zij voor een bepaalde tijd was benoemd

Door overlijden van de /bewindvoer/curator of cliënt

Wanneer de bewindvoerder/ curator onder curatele wordt gesteld

Agressie/fraude/criminaliteit/niet nakomen van de Samenwerkingsovereenkomst en/of Plan van Aanpak

Einde van de periode, die door de rechter is bepaald

Door beëindiging van de bewindvoerder/curator

Als de maatregel wordt vervangen door een andere maatregel

Soms kan iemand zijn belangen na verloop van tijd weer zelf kan behartigen, ook dan kan de maatregel opgeheven worden.

 

Wat zijn de taken van een bewindvoerder/curator?

De werkzaamheden die BBA bewindvoering  verricht in het kader van beschermingsbewind zijn overeenkomstig de werkzaamheden zoals vermeld in het Burgerlijk wetboek inzake bewindvoering/curatele. Daarnaast zijn de richtlijnen van het LOVCK van toepassing. De werkzaamheden worden uitgevoerd nadat de onder bewindvoering/curatele is beschikt door de rechtbank.

De werkzaamheden bestaan uit:

Het inventariseren van alle inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden

Het opstellen van een budgetplan

Het openen van bankrekeningen  (voor zover dat er geen belemmeringen zijn  door de bank)

Belastingaangifte (box 1) indien van toepassing

Het aanvragen van belastingtoeslagen

Het aanvragen van uitkeringen

Het aanvragen van kwijtscheldingen voor de lokale belastingen

Het afsluiten van verzekeringen

De contacten met diverse instellingen

De doorbetaling van de vaste lasten

De behandeling/doorzending van de post

Het aanvragen van inkomensondersteunende regelingen zoals bijzondere bijstand

Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast

Het aanvragen van een schuldregeling in het minnelijke traject of WSNP

Indien er werkzaamheden zijn die niet onder de standaard werkzaamheden behoren en waar gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan BBA bewindvoering een derde inschakelen.

Wie controleert het werk van de bewindvoerder/curator?

De kantonrechter houdt toezicht op de /bewindvoerer/curator. Hij kan de bewindvoerder/ curator te allen tijde voor verhoor bij hem roepen. De bewindvoerder/ curator is dan verplicht de gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Misverstanden over bewindvoering /curatele

Over bewindvoering/curatele bestaan enkele misverstanden. Velen denken dat wanneer men onderbewind staat de financiële en daarmee samenhangende problemen direct stoppen. Echter, is dit afhankelijk van uw samenwerking. Een nieuwe start valt of staat doormiddel van een geode aanlevering van benodigde gegevens. Bij onjuiste of onvolledige informatie kunnen wij uw situatie niet goed in kaart brengen en kunnen wij ons werk niet goed verrichten.

Verantwoording cliënt(e)

Totdat alles bekend is bij de belanghebbenden, het nieuwe postadres en bankrekeningnummer in hun administratie is doorgevoerd, zijn we al snel 2 tot 3 maanden verder. Zolang BBA bewindvoering  niet over het inkomen van de cliënt(e) beschikt, omdat dit nog naar de oude rekening van cliënt(e) wordt overgemaakt, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de vaste lasten en andere betalingsverplichtingen.

Correspondentie en schuldeisers

BBA bewindvoering streeft ernaar dat alle correspondentie met betrekking tot de financiën van u rechtstreeks aan ons wordt gericht. Niettemin kan het voorkomen dat belanghebbenden (schuldeisers ect) zich rechtstreeks tot u wenden. U dient er voor te zorgen dat de informatie ten spoedigste bij BBA bewindvoering  wordt aangeleverd. U maakt geen afspraken met schuldeisers en/of deurwaarders en gaat ook geen nieuwe overeenkomsten aan zonder daarover vooraf overleg met en toestemming van BBA bewindvoering te hebben gekregen. Schuldeisers en/of deurwaarders verwijst u door naar BBA bewindvoering.

FINANCIËLE ZAKEN

Leefgeld

Dit bedrag is afhankelijk van uw inkomsten, vaste lasten, schulden en gezinssituatie en wordt in overleg met u bepaald.

Extra geldverzoeken

Extra geldverzoeken worden bij uitzondering gehonoreerd indien er financiële ruimte is . Aanvragen hiervoor dienen minimaal drie dagen van te voren ingediend te worden , telefonisch of per e-mail met vermelding van de reden van dit verzoek. Samen met u wordt er gekeken of de kosten noodzakelijk/ wenselijk zijn en of er ruimte is.

Toeslagen

Alle toeslagen zullen naar uw beheerrekening worden overgemaakt en gebruikt worden voor het tot stand komen of behouden van een gezonde financiële situatie.

Kinderbijslag

In principe wordt de kinderbijslag doorbetaald aan cliënt tenzij zich noodsituaties voordoen (bijvoorbeeld bij het niet kunnen voldoen van de vaste lasten, zoals huur, gas, water, elektra.

Vakantiegeld

Vakantiegeld zal volledig uitbetaald worden als dit mogelijk is. De voorwaarden hiervoor zijn dat u geen schulden heeft die afbetaald moeten worden en dat uw persoonlijke financiële buffer van € 500,- voor onvoorziene uitgaven volledig opgebouwd is.

Financiële buffer/Reserveringen

Voor elke cliënt streeft BBA bewindvoering naar een financiële buffer van tenminste € 1.500,-. Deze buffer is besteed ter vervanging van defect geraakte inboedel (wasmachine, koelkast, etc.), verhuizing, opknappen van de woning, etc. Deze buffer is niet bestemd voor de aanschaf van nieuwe goederen welke u nog niet bezit. Uiteraard is reserveren alleen mogelijk wanneer u voldoende financiële ruimte hebt. daarnaast maken wij, indien de financiële situatie dit toelaat, nog een aantal reserveringen. Er zijn standaardreserveringen zoals voorziening eigen risico ziektekostenverzekering.

Inwonende (meerderjarige)

Inwonende (meerderjarige) kinderen met inkomsten dragen bij in de vaste lasten. Van studerende (meerderjarige) inwonende kinderen wordt verwacht dat zij een eigen inkomen genereren indien het budget van de cliënt het niet toelaat om in het levensonderhoud van deze kinderen te voorzien.

 

RECHTBANK

Boedelbeschrijving

Binnen 3 maanden na de uitspraak van de kantonrechter tot onderbewindstelling/curatele moet de bewindvoerder/curator  een boedelbeschrijving indienen bij de kantonrechter. Een boedelbeschrijving is een eerste beschrijving van de aan het bewind onderworpen goederen van cliënt. De boedelbeschrijving wordt, indien mogelijk, besproken en ondertekend door cliënt.

Plan van aanpak

De bewindvoerder stelt een plan van aanpak op. Hierin wordt het doel van het bewind nader omschreven. Het plan van aanpak wordt, indien mogelijk, besproken met de cliënt. Het plan van aanpak wordt ingediend bij de kantonrechter.

Rekening en verantwoording

De bewindvoerder/curator stuurt maandelijks/regelmatig  een rekeningoverzicht naar cliënt. Op dit overzicht is te zien welke bedragen zijn binnengekomen en welke betalingen er zijn gedaan. De bewindvoerder moet jaarlijks en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde bewind bij de rechtbank/kantonrechter. Een rekening en verantwoording bestaat uit een overzicht van de ontvangsten en uitgaven, een opgave van het vermogen en van eventuele schulden in een bepaalde periode.

Verplichtingen cliënt

Cliënt geeft bij aanvang van het bewind volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld.

Cliënt is gedurende de looptijd van het beschermingsbewind verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan de BBA bewindvoering mede te delen.

Cliënt blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven. De cliënt draagt er zorg voor dat de bewindvoerder/curator steeds tijdig wordt geïnformeerd over de aard en de herkomst van zijn/haar inkomen. Cliënt dient zelf voor zijn/haar inkomen te zorgen, hetzij middels inkomen uit arbeid, inkomen uit vermogen of inkomen uit een uitkering.

Cliënt overlegt vooraf met BBA bewindvoering alle wijzigingen die betrekking hebben op zijn dienstverband en/ of uitkering.

Cliënt verplicht zich tegenover BBA bewindvoering om geen schulden te laten ontstaan en/of andere nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan dan nadat BBA bewindvoering hierover vooraf schriftelijke instemming heft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan of in stand houden van een roodstand op een bank- of girorekening. Onder financiële verplichtingen wordt bijvoorbeeld verstaan het afsluiten van telefoonabonnementen of andere contracten, het aangaan van leningen etc.

BBA bewindvoering  stelt in samenspraak met de cliënt dan wel de hulpverlener een budgetplan op. De inkomsten en uitgaven van cliënt vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan.

Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het budgetplan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van BBA bewindvoering, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door BBA bewindvoering hiervoor gereserveerd.

Indien BBA bewindvoering en cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt BBA bewindvoering de inhoud van het plan.

In het budgetplan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door de BBA bewindvoering  en cliënt schriftelijk worden overeengekomen, behalve de wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen.

Cliënt zorgt dat alle correspondentie wekelijks per post wordt door gestuurd naar BBA bewindvoering, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. BBA bewindvoering verzoekt aan alle organisaties waar cliënt in financiële zin betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan BBA bewindvoering  te zenden.

Indien u een inkomen van maximaal 120% van het bijstandsniveau heeft worden de kosten vergoed door de bijzondere bijstand van uw gemeente. Bewindvoering & Budgetbeheer Amsterdam (BBA) vraagt deze bijstand voor u aan.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag op weg.

Indien u niet direct iemand aan de lijn krijgt, gelieve de voicemail in te spreken. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook een e-mailbericht verzenden

Logo van de rechtspraak